Voorwaarden en bepalingen

An image of some sort

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ELECTROLUX.NL

Welkom bij de website electrolux.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux"). Lees, vóór u gebruik maakt van deze website ("site"), de volgende voorwaarden zorgvuldig.

Klik hier om meer te lezen over de Service Voorwaarden & Bepalingen.

Deze voorwaarden zijn een vertaling van de Engelstalige gebruiksvoorwaarden, zoals deze te vinden zijn op de website: http://group.Electrolux.com/en/terms-conditions/. In geval van een conflict tussen de Engelstalige gebruiksvoorwaarden en de Nederlandse vertaling hiervan, zullen de Engelstalige gebruiksvoorwaarden altijd prevaleren boven de Nederlandse vertaling. De Nederlandse vertaling is te vinden op de website: http://www.electrolux.nl/Global-pages/Footer-Menu/Top/Terms--Conditions/

Deze site mag alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van de Site of door materiaal van deze site te downloaden, stemt u in met het in acht nemen van de voorwaarden en bepalingen die in deze aankondiging worden genoemd. Deze site is alleen bestemd voor in Nederland woonachtige personen of gevestigde bedrijven en heeft betrekking op producten en diensten die in Nederland zijn aangeschaft dan wel verricht. 

Cookies
De Site maakt gebruik van de "cookie"-techniek om uw bezoek aan de Site mogelijk te maken en zo goed mogelijk te laten verlopen. De "cookie"-bestanden worden naar uw computer gestuurd, identificeren u als een unieke gebruiker en slaan uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie op.

Wij maken gebruik van:
a) permanente "cookies" (dat wil zeggen, de cookies blijven op uw computer tot u ze wist)
b) tijdelijke "cookies" (dat wil zeggen, de cookies blijven tot u uw browser afsluit).

De "cookies" zelf bevatten geen persoonlijke gegevens of gegevens die openbaar gemaakt worden. Als u persoonlijke informatie verstrekt via de Site, dan kan deze informatie worden gekoppeld aan de gegevens die in de cookies zijn opgeslagen. Als u het gebruik van cookies voor het gebruik van deze Site niet wenselijk acht, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert (aanwijzingen over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt wijzigen vindt u in de helpbestanden van uw web-browser). Als u de instellingen wijzigt kan het zijn dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen van de Site .

Licentie
Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden en bepalingen in deze voorwaarden, geeft Electrolux u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze Site en het materiaal erop te openen, te gebruiken en weer te geven.

U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Site op geen enkele manier zult verstoren of zult proberen te verstoren. Electrolux geeft u toestemming om de informatie, gegevens en afbeeldingen et cetera (hierna gezamenlijk te noemen: "het Materiaal") op de Site te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Deze toestemming omvat in geen geval de overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht met betrekking tot het Materiaal en kopieën van het Materiaal en is onderhevig aan de volgende beperkingen:
1) u moet, op alle kopieën van het gedownloade Materiaal, alle auteursrechtvermeldingen en overige eigendomsvermeldingen handhaven die in (de kopie van) het Materiaal zijn opgenomen;
2) u mag het Materiaal op geen enkele wijze aanpassen of reproduceren of publiceren, uitvoeren of distribueren of op een andere wijze gebruiken of communiceren voor een openbaar of commercieel doel; en
3) u mag het Materiaal niet overdragen aan een ander persoon, tenzij u hem/haar wijst op en hij/zij instemt met de verplichtingen in het kader van deze voorwaarden en bepalingen voor gebruik.

U gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de Site worden weergegeven en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Deze Site, met inbegrip van al het Materiaal, valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen.
U stemt ermee in te voldoen aan en te handelen naar alle wereldwijde auteursrechtwetten bij uw gebruik van deze Site en het onbevoegd kopiëren van het Materiaal te voorkomen.
Behalve indien uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, verleent Electrolux u op geen enkele wijze (noch uitdrukkelijk noch impliciet) enig recht met betrekking tot en/of op grond van elke wetgeving en/of jurisprudentie wat betreft patenten, designs, Intellectuele Eigendomsrechten waaronder auteursrechten en wetten dan wel regelgeving betreffende handelsgeheimen.

User Accounts
Het kan zijn dat u een account moet openen om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de Site. In een dergelijk geval moet u het registratieproces voltooien door ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals aangegeven op het betreffende registratieformulier. U zult ook een wachtwoord en een gebruikersnaam moeten kiezen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die in het kader van deze account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord dat u Electrolux direct op de hoogte brengt van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging van uw account en/of de Site (contactformulier). Electrolux is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van het feit dat iemand anders gebruik maakt van uw wachtwoord of account.

Garanties Gebruiker
U verklaart en garandeert dat u de Site zult gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden met inbegrip van de toepasselijke wetten en bepalingen en te voldoen aan alle bestaande en toekomstige beleidslijnen en voorschriften die voor de Site gelden. U stemt ermee in dat u de Site niet zult gebruiken om:
(a) spam of ongevraagde mededelingen te verzenden;
(b) voor te doen of u (een vertegenwoordiger of in dienst) van Electrolux bent of iemand anders;
(c) kopteksten te vervalsen, of op een andere wijze identificatoren te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Site wordt verzonden te verbergen;
(d) een verkeerde voorstelling te geven van uw relatie tot een persoon of organisatie;
(e) zodanig op te treden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid van andere gebruikers om de Site te gebruiken;
(f) activiteiten te ondernemen die een van toepassing zijnde wet zouden schenden;
(g) Materiaal bekend te maken of te verzenden dat de rechten van anderen op enige wijze schendt of beperkt of dat onwettig, beledigend, lasterlijk, vulgair of op andere wijze aanstootgevend is of dat reclame of verzoeken bevat met betrekking tot producten of diensten of;
(h) persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan van andere gebruikers, tenzij deze gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor geven. Als u het bovengenoemde niet in acht neemt, mag u geen gebruik maken van de Site. U stemt ermee in, dat iedere handeling die u in strijd is met deze voorwaarden verricht, een tekortkoming in de nakoming oplevert, als gevolg waarvan u gehouden bent alle schade die Electrolux en de aan haar gelieerde organisaties lijden te vergoeden. Electrolux en de aan haar gelieerde organisaties behouden zich alle rechten met betrekking tot een dergelijke tekortkoming voor. Bovendien stemt u ermee in Electrolux en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers te beschermen, te waarborgen en te vrijwaren tegen alle claims, onkosten en/of schade, met inbegrip van eventuele advocaatkosten, die het gevolg zijn van uw gebruik van deze Site.

Wijzigingen
Electrolux behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden op elk moment willekeurige delen van deze Overeenkomst volledig of deels te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

De wijzigingen in deze overeenkomst zijn van kracht wanneer er een mededeling van de betreffende wijziging op de Site wordt geplaatst. Als u gebruik blijft maken van de Site nadat er een wijziging in deze overeenkomst is geplaatst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van deze wijziging.
Electrolux kan op ieder moment zonder aankondiging in elk deel van de Site fouten of omissies verwijderen, wijzigen of corrigeren,andere wijzigingen aanbrengen aan de Site, het materiaal en de producten, programma's, diensten of prijzen (indien aanwezig) die worden beschreven in de Site, elk aspect van de Site staken of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde features van de Site.
Electrolux kan beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de hele Site zonder mededeling of aansprakelijkheid.
Electrolux kan de hierboven beschreven bevoegdheden, rechten en licenties op ieder moment beëindigen en zal, bij een dergelijke beëindiging, al uw gegevens vernietigen.

Erkenning van Intellectuele Eigendomsrechten
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) auteursrechten, merkenrechten, patenten, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd) in de Site, toebehoren aan Electrolux of haar licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Electrolux zullen ten goede komen van Electrolux .

Informatie die door u wordt verstrekt
Het privacy-beleid dat bij deze Site hoort beschermt alle persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze Site aan Electrolux kunt verstrekken. Voor meer informatie met betrekking tot het privacy beleid verwijzen wij u graag naar het in deze Site opgenomen privacy beleid document. Electrolux behoudt zich het recht voor om, naar eigen goedvinden, alle informatie die u hebt geleverd van de Site te verwijderen.

Delen van uw Informatie met Electrolux
Door uw persoonlijk identificeerbare gegevens te delen, geeft u ons de mogelijkheid om u een aantal voordelen aan te bieden. Door gebruik te maken van uw persoonlijke account of een andere wijze van registratie, zal het voor u makkelijker zijn om:
• uw aankoop te registreren, zodat u gebruik kunt maken van alle voordelen waar u bij uw aankoop recht op heeft;
• Electrolux te verzoeken om specifieke informatie over uw product en interesses;
• persoonlijke correspondentie omtrent speciale aanbiedingen en uitnodigingen te ontvangen;
• Electrolux accessoires en reserve onderdelen online te kopen;
• notificaties en informatie te ontvangen omtrent evenementen en promotionele activiteiten waar u zich voor heeft geregistreerd.

Uw persoonlijk identificeerbare gegevens zullen ons in staat stellen om markt- en statistische onderzoeken te verrichten. De resultaten van deze onderzoeken helpen ons in de ontwikkeling van betere producten, om onze Site te verbeteren en om onze consumenten beter te leren kennen.
U kunt ervoor kiezen om uw informatie op een aantal manieren online met ons te delen, zoals het invullen van een inschrijfformulier om lid te worden van Mijn Pagina's, het bestellen dan wel aanvragen van een dienst of een installatie, het meedoen aan een wedstrijd, het bijwonen van een evenement, een aankoop te registreren, door een aankoop in de webshop of deelnemen aan een promotie activiteit, of door het sluiten van een abonnement op een nieuwsbrief.

Houd er rekening mee dat uw persoonlijk identificeerbare informatie zal worden opgeslagen in een centrale Electrolux database en kan worden overgedragen van uw eigen land naar andere Electrolux-bedrijven over de hele wereld, die mogelijk met u te communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen. Indien u geen promotionele berichten wilt ontvangen, kunt u dat ons dat laten weten door het niet accepteren van de instemming hiertoe op het inschrijfformulier. De informatie kan worden beheerd en behandeld door zorgvuldig door Electrolux geselecteerde partijen.

Behalve voor zover in het bovenstaande voorzien, zal deze informatie niet worden voorgelegd aan derden, behalve wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen. Als u wilt dat wij stoppen met het versturen van gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie, dan kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van de opt-out functies in de betreffende e-mails of op uw account pagina. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, dan kunt u dat ons laten weten door het volledig uitschakelen van uw account.
Uw persoonlijk identificeerbare informatie die u voor bestellingen in onze webshop of ten behoeve van een verzoek tot een dienst of service heft verstrekt worden uitsluitend gebruikt om onze verplichtingen jegens u te voldoen, tenzij u ook een account maakt of een abonnement sluit voor promotionele doeleinde.

Door u verstrekte informatie

Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u aan Electrolux via deze Site verstrekt, wordt met in achtneming van de toepasselijke wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens beschermd.
U bent gehouden geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan Electrolux te verzenden via de Site.
U gaat ermee akkoord dat alle informatie, materialen of documenten die u of personen namens u aan Electrolux worden verstrekt, niet beschouwd worden als vertrouwelijk of bedrijfseigen.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, documenten of materialen aan Electrolux , neemt u afstand van ieder (intellectuele eigendoms)recht en draagt u volledig alle (intellectuele eigendoms)rechten over aan Electrolux , waardoor Electrolux vrij is om dergelijke informatie, documenten en materialen te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken, te reproduceren, tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, distribueren, toekennen wijzigen, en licentie dergelijke informatie en materialen, en gaat u er mee akkoord dat Electrolux vrij is om alle ideeën, concepten of knowhow te gebruiken die u of personen namens u aan Electrolux hebben verstrekt.

U garandeert dat u geen informatie, documenten of materialen aan Electrolux zal verstrekken die lasterlijk, bedreigend, obsceen, intimiderend of anderszins onder ieder toepasselijk recht onrechtmatig zijn, of dat bedrijfseigen gegevens, documenten en/of materiaal van een ander behelst. Electrolux behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, u alle door u verstrekte informatie van de Site te verwijderen.


Beveiliging

U mag geen:
(a) gebruik maken van een apparaat of software waarmee de werking van de Site wordt gestoord; of
(b) actie ondernemen die een onevenredig grote of onredelijke belasting van de infrastructuur van de site met zich meebrengt (zoals het massaal sturen van e-mails - "spamming"), of
(c) actie ondernemen om de software van de site of de functionaliteit ervan aan te tasten.

Hieronder valt het plaatsen van materiaal op de Site dat besmet is met virussen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere elementen die de programmeringsstructuur van de site kunnen beschadigen of beïnvloeden.

Websites van derden
Electrolux controleert en beoordeelt de inhoud van sites van derden niet en Electrolux is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van sites van derden. Bovendien mag Electrolux op deze site links plaatsen naar websites die worden beheerd door andere organisaties. Als u deze sites gebruikt verlaat u deze site. Als u een site via een dergelijke link bezoekt, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Electrolux geeft geen garantie en geen verklaring met betrekking tot de gekoppelde websites of de informatie die erop verschijnt of de producten of diensten die erop worden beschreven. Links houden niet in dat Electrolux of deze site sponsor is van, aangesloten is bij of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de links, of dat een gekoppelde Site bevoegd is om alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen van Electrolux of alle aangesloten maatschappijen of dochterondernemingen te gebruiken.

Externe links naar de site
Alle links naar de Site moeten schriftelijk zijn goedgekeurd door Electrolux , waarbij Electrolux alleen links toestaat waar:
(a) de link alleen bestaat uit tekst en alleen de naam "Electrolux " bevat;
(b) de link alleen "verwijst" naar www.Electrolux .nl en niet naar de dieper liggende pagina’s;
(c) de link, indien geactiveerd door een gebruiker, de pagina in een volledig scherm weergeeft in een volledig bedienbaar en navigeerbaar browservenster en niet in een "frame" op de gekoppelde Site; en
(d) het uiterlijk, de positie en overige aspecten van de link niet de valse indruk mogen wekken dat een organisatie of haar activiteiten of producten verbonden zijn met of gesponsord worden door Electrolux en niet zodanig mogen zijn dat de goodwill die in verband wordt gebracht met de naam en de handelsmerken van Electrolux of haar aangesloten maatschappijen wordt aangetast of verzwakt.

Electrolux behoudt zich het recht voor deze toestemming voor een link op enig moment naar eigen goeddunken in te trekken.

Uitsluiting van geïmpliceerde garanties
Hoewel er alles aan is gedaan om de nauwkeurigheid van de informatie op deze Site te garanderen, aanvaardt Electrolux geen aansprakelijkheid hiervoor. Het Materiaal kan onvolkomenheden en schrijffouten bevatten. Electrolux geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van het materiaal of de betrouwbaarheid van adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die wordt weergegeven of gedistribueerd via de Site. U erkent dat het vertrouwen op dergelijke meningen, adviezen, verklaringen, aantekeningen of gegevens volledig op eigen risico gebeurt. Alle inhoud wordt u aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is".

Electrolux neemt uitdrukkelijk afstand van alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties inzake de geschiktheid voor een bepaald doel en de afwezigheid van eventuele inbreuken, of wat betreft de werking van deze Site of de inhoud. Electrolux geeft geen garantie en biedt geen verklaring met betrekking tot de veiligheid van deze Site. U bevestigt dat alle verzonden informatie kan worden onderschept.

Electrolux garandeert niet dat de Site of de servers die de Site ter beschikking stellen en de elektronische communicaties die door Electrolux verzonden worden, vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen.

Voor zover (toepasselijk) dwingend recht toestaat, gaat u ermee akkoord en stemt u toe, dat Electrolux alle aansprakelijkheid voor schade die volgt uit een virus of enig ander schadelijk element, verkregen via de Site, de server die de Site ter beschikking stelt en/of door Electrolux verzonden elektronische communicatie, uitsluit.


Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval is Electrolux aansprakelijk voor enige rechtstreekse, niet-rechtstreekse, voortvloeiende, straf-, bijzondere of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van werk, contracten, inkomsten, data, informatie of door onderbreking van bedrijfsactiviteiten) als gevolg van, voortkomend uit of in verband met het gebruik van, of onvermogen gebruik te maken van deze Site of de inhoud of als gevolg van of in verband met deze overeenkomst, zelfs als Electrolux is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade. Naast de hier genoemde voorwaarden, zal Electrolux in geen geval aansprakelijk zijn voor enige fouten, onnauwkeurigheden, omissies of andere gebreken of informatie die ongepast of niet authentiek is op deze Site.

Verplichting om schade te beperken
Onverminderd de beperking van aansprakelijkheid van Electrolux, zoals in deze voorwaarden beschreven, zult u alle redelijkerwijs te verwachten stappen nemen om uw schade te beperken die ontstaat in relatie met enige claim, handeling of actie (of het nu gaat om nalatigheid, contractbreuk of iets anders) die u tegen Electrolux inbrengt.

Mededelingen
De verwijzingen naar "schrijven", "mededelingen" en "verklaringen" en vergelijkbare termen hebben betrekking op elektronische communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mail), mits de partij die afhankelijk is van de communicatie aanvaardbaar bewijs in het bezit heeft dat de communicatie was verzonden en ontvangen.

Rechtsgang en scheidbaarheid van de overeenkomst
Iedere procedure die u wilt beginnen met betrekking tot uw gebruik van de Site, moet aanhangig worden gemaakt binnen één (1) jaar nadat de claim of reden tot actie zich voordoet. Indien om enigerlei reden een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst of een gedeelte daarvan niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, wordt die bepaling gehandhaafd in de maximaal toegestane mate, zodat de bedoeling van de overeenkomst, en de rest van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

Toegang vanuit gebieden en locaties buiten Zweden

Electrolux doet geen toezegging dat deze Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Zweden , noch dat de toegang tot en de inhoud van de Site vanuit andere gebieden buiten Zweden niet verboden is. Als u deze Site bezoekt vanaf locaties buiten Zweden, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten.

Exclusieve remedie
Indien Electrolux in het kader van deze voorwaarden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, dan dient u haar schriftelijk in gebreke te stellen. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Electrolux, zal zij binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw schriftelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen alsnog nakomen of, naar haar keuze, de gebruiksovereenkomst beëindigen door een aan u gerichte en op de Site geplaatste mededeling, Voor zover (lokaal) dwingend recht toestaat, is de in deze clausule opgenomen bepaling omtrent een tekortkoming van Electrolux uw enige en exclusieve remedie.

De hele overeenkomst en splitsbaarheid
Deze overeenkomst bestaat uit de hele overeenkomst tussen Electrolux en u met betrekking tot uw gebruik van de Site. Iedere proceshandeling waarmee u een procedure aanhangig maakt tegen Electrolux of aan haar gelieerde ondernemingen en die u onderneemt met betrekking tot uw gebruik van de Site, moeten plaatsvinden binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak heeft plaatsgevonden.

Indien om een bepaalde reden een bevoegde rechtbank concludeert dat een bepaling van de overeenkomst of een deel ervan niet uitvoerbaar is, zal die bepaling tot wat maximaal wettelijk mogelijk is worden uitgevoerd, zodat de doelstelling van de overeenkomst niet wordt aangetast, en de rest van deze overeenkomst ongewijzigd van kracht zal blijven.

Rechten van derden
Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, mag een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen van de opgenomen voorwaarden ten uitvoer brengen.

 
Naar een vriend(in) verzenden

Naar meer vrienden verzenden

Bekijk een voorbeeld van deze e-mail Beste, ik zag dit apparaat op de website van Electrolux en misschien ben je hierin wel geïnteresseerd.

Sluiten