GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. 

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. 

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 

ARTIKEL 1 
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 17 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. 

ARTIKEL 2 
Wij zijn gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen gelden wanneer het product voor aanschaf als 
showroom‐ of demonstratiemodel heeft gediend. Dit is uitsluitend ter onze beoordeling. 

ARTIKEL 3 
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom. 

ARTIKEL 4 
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. 

ARTIKEL 5 
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop‐ en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. 

ARTIKEL 6  
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber. 

ARTIKEL 7 
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. 

ARTIKEL 8 
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a) chemische en elektrochemische inwerking van water, b) abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, c) voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden, d) contact met agressieve stoffen. 

ARTIKEL 9 
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet‐vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks‐ of montageaanwijzingen. 

ARTIKEL 10 
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 

ARTIKEL 11 
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd, dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. 

ARTIKEL 12 
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in‐ en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in‐ of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 

ARTIKEL 13 
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.   

ARTIKEL 14 
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. 

ARTIKEL 15 
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 

ARTIKEL 16 
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is toegestaan. 

ARTIKEL 17 
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijn de producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, 
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. 

ADRES SERVICEDIENST

ELECTROLUX SERVICE 
Vennootsweg 1 
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN 

14‐2‐2019